Parit Karimin

Location Name:Parit Karimin
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Kerimon

Location Name:Parit Kerimon
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Lubok Sipat

Location Name:Parit Lubok Sipat
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Lubuk Sipat Lapis

Location Name:Parit Lubuk Sipat Lapis
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Madirono

Location Name:Parit Madirono
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Manaf

Location Name:Parit Manaf
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Mansor

Location Name:Parit Mansor
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Marjonid Darat

Location Name:Parit Marjonid Darat
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Marjonid Laut

Location Name:Parit Marjonid Laut
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Markusang

Location Name:Parit Markusang
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Mastar

Location Name:Parit Mastar
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Md Arif

Location Name:Parit Md Arif
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Pinang

Location Name:Parit Pinang
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Rambah

Location Name:Parit Rambah
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Ramunia

Location Name:Parit Ramunia
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Salleh

Location Name:Parit Salleh
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Satu

Location Name:Parit Satu
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Sayang

Location Name:Parit Sayang
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Seraya

Location Name:Parit Seraya
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Seraya Darat

Location Name:Parit Seraya Darat
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Seraya Laut

Location Name:Parit Seraya Laut
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Seri bugis

Location Name:Parit Seri bugis
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Serong

Location Name:Parit Serong
State Name:JOHOR
Location Name:82200

Parit Stan

Location Name:Parit Stan
State Name:JOHOR
Location Name:82200