Parit Sri Pindah

Location Name:Parit Sri Pindah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Sumarto

Location Name:Parit Sumarto
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Surau

Location Name:Parit Surau
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Tabor

Location Name:Parit Tabor
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Taib

Location Name:Parit Taib
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Tengah

Location Name:Parit Tengah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Pekan Parit Raja

Location Name:Pekan Parit Raja
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Talang Benut

Location Name:Talang Benut
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Aked

Location Name:Taman Aked
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Bintang

Location Name:Taman Bintang
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Budiman

Location Name:Taman Budiman
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Bunga Raya

Location Name:Taman Bunga Raya
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Cempaka Biru

Location Name:Taman Cempaka Biru
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Impian

Location Name:Taman Impian
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Indah

Location Name:Taman Indah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Intan

Location Name:Taman Intan
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Jaya

Location Name:Taman Jaya
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Kelisa Jaya

Location Name:Taman Kelisa Jaya
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Kenangan Indah

Location Name:Taman Kenangan Indah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Kristal

Location Name:Taman Kristal
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Londang

Location Name:Taman Londang
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Maju

Location Name:Taman Maju
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Maju Baru

Location Name:Taman Maju Baru
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Taman Manis

Location Name:Taman Manis
State Name:JOHOR
Location Name:86400