Parit Resik

Location Name:Parit Resik
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Salam

Location Name:Parit Salam
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Sangit

Location Name:Parit Sangit
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Sangit Darat

Location Name:Parit Sangit Darat
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Sangit Laut

Location Name:Parit Sangit Laut
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Sempadan

Location Name:Parit Sempadan
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Serong

Location Name:Parit Serong
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Sidek

Location Name:Parit Sidek
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Simin

Location Name:Parit Simin
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Subari

Location Name:Parit Subari
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Parit Yusof Darat

Location Name:Parit Yusof Darat
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Pekan Parit Yusof

Location Name:Pekan Parit Yusof
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Pekan Sungai Balang

Location Name:Pekan Sungai Balang
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sarang Buaya

Location Name:Sarang Buaya
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sarang Buaya Darat

Location Name:Sarang Buaya Darat
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sarang Buaya Laut

Location Name:Sarang Buaya Laut
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Semerah

Location Name:Semerah
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Balang

Location Name:Sungai Balang
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Balang Besar

Location Name:Sungai Balang Besar
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Balang Darat

Location Name:Sungai Balang Darat
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Balang Kecil

Location Name:Sungai Balang Kecil
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Belukang

Location Name:Sungai Belukang
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Belukang Laut

Location Name:Sungai Belukang Laut
State Name:JOHOR
Location Name:83600

Sungai Gerisek Darat

Location Name:Sungai Gerisek Darat
State Name:JOHOR
Location Name:83600