Parit Raja

Location Name:Parit Raja
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Raja Laut

Location Name:Parit Raja Laut
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Saidi

Location Name:Parit Saidi
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Seri Dalam

Location Name:Parit Seri Dalam
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Sungai Lurus Pasir Lebar Barat

Location Name:Parit Sungai Lurus Pasir Lebar Barat
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Sungai Lurus Pasir Lebar Timur

Location Name:Parit Sungai Lurus Pasir Lebar Timur
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Tariman

Location Name:Parit Tariman
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Parit Terus

Location Name:Parit Terus
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Pekan Kelichap

Location Name:Pekan Kelichap
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Senggarang

Location Name:Senggarang
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Seri Molek

Location Name:Seri Molek
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Anika

Location Name:Taman Anika
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Bahagia

Location Name:Taman Bahagia
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Bistari

Location Name:Taman Bistari
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Jasa

Location Name:Taman Jasa
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Naga Utama

Location Name:Taman Naga Utama
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Nagaria

Location Name:Taman Nagaria
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Nagaria 1

Location Name:Taman Nagaria 1
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Nagaria 2

Location Name:Taman Nagaria 2
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Nagaria 3

Location Name:Taman Nagaria 3
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Seberang Barat

Location Name:Taman Seberang Barat
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Senggarang

Location Name:Taman Senggarang
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Senggarang 2

Location Name:Taman Senggarang 2
State Name:JOHOR
Location Name:83200

Taman Senggarang Damai

Location Name:Taman Senggarang Damai
State Name:JOHOR
Location Name:83200