Parit Jayos 7

Location Name:Parit Jayos 7
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Jayos Laut

Location Name:Parit Jayos Laut
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Jayos Lombong

Location Name:Parit Jayos Lombong
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Jayus

Location Name:Parit Jayus
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Jayus Lombong

Location Name:Parit Jayus Lombong
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Karjan

Location Name:Parit Karjan
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Laman

Location Name:Parit Laman
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Laman Bukit

Location Name:Parit Laman Bukit
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Laman Tegak

Location Name:Parit Laman Tegak
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Bangas

Location Name:Parit Lapis Bangas
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Basri

Location Name:Parit Lapis Basri
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Laman

Location Name:Parit Lapis Laman
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Lintang Laman

Location Name:Parit Lapis Lintang Laman
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Simis

Location Name:Parit Lapis Simis
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Terus

Location Name:Parit Lapis Terus
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lapis Warijo

Location Name:Parit Lapis Warijo
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Lintang Warijo

Location Name:Parit Lintang Warijo
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Rahiban

Location Name:Parit Rahiban
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Rashidi

Location Name:Parit Rashidi
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Seri Dayong (1-19)

Location Name:Parit Seri Dayong (1-19)
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Sibo

Location Name:Parit Sibo
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Simis

Location Name:Parit Simis
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Singgahan

Location Name:Parit Singgahan
State Name:JOHOR
Location Name:83400

Parit Singgahan 4

Location Name:Parit Singgahan 4
State Name:JOHOR
Location Name:83400