Kem TNB Pergau

Location Name:Kem TNB Pergau
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Lubok Balah

Location Name:Lubok Balah
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Lubok Bongor

Location Name:Lubok Bongor
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Majlis Daerah Jeli

Location Name:Majlis Daerah Jeli
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Maktab Rendah Sains Mara

Location Name:Maktab Rendah Sains Mara
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Perumahan TNB

Location Name:Perumahan TNB
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Pusat Serenti Jeli

Location Name:Pusat Serenti Jeli
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Sungai Rosing

Location Name:Sungai Rosing
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Takdir Pasir Dusun

Location Name:Takdir Pasir Dusun
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Taman Persiaran Indah

Location Name:Taman Persiaran Indah
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Kampung Chegar Bedil

Location Name:Kampung Chegar Bedil
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Taman Kifayah Binaraya

Location Name:Taman Kifayah Binaraya
State Name:KELANTAN
Location Name:17600

Kampung Jeli

Location Name:Kampung Jeli
State Name:KELANTAN
Location Name:17600