Jalan Parit Dalam

Location Name:Jalan Parit Dalam
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Pasar Buluh Kubu

Location Name:Jalan Pasar Buluh Kubu
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Pasar Lama

Location Name:Jalan Pasar Lama
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Pendek

Location Name:Jalan Pendek
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Pintu Pong

Location Name:Jalan Pintu Pong
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Post Office Lama

Location Name:Jalan Post Office Lama
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Raja Muda

Location Name:Jalan Raja Muda
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Sri Maharaja

Location Name:Jalan Sri Maharaja
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Stesen Bas

Location Name:Jalan Stesen Bas
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Suara Muda

Location Name:Jalan Suara Muda
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Sultan

Location Name:Jalan Sultan
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Sultanah Zainab

Location Name:Jalan Sultanah Zainab
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Temenggong

Location Name:Jalan Temenggong
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tengku Bendahara

Location Name:Jalan Tengku Bendahara
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tengku Besar

Location Name:Jalan Tengku Besar
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tengku Chik

Location Name:Jalan Tengku Chik
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tengku Maharani

Location Name:Jalan Tengku Maharani
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tengku Maharani Puteri

Location Name:Jalan Tengku Maharani Puteri
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tok Hakim

Location Name:Jalan Tok Hakim
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Jalan Tok Semian

Location Name:Jalan Tok Semian
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Kota Bharu Trade Center

Location Name:Kota Bharu Trade Center
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Lorong Gajah Mati

Location Name:Lorong Gajah Mati
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Lorong Juita Inn

Location Name:Lorong Juita Inn
State Name:KELANTAN
Location Name:15000

Lorong Pintu Pong

Location Name:Lorong Pintu Pong
State Name:KELANTAN
Location Name:15000