Jalan Melaka Raya

Location Name:Jalan Melaka Raya
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Merdeka

Location Name:Jalan Merdeka
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Panjang

Location Name:Jalan Panjang
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Parameswara

Location Name:Jalan Parameswara
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Plaza Mahkota

Location Name:Jalan Plaza Mahkota
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Quayside

Location Name:Jalan Quayside
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Temenggong

Location Name:Jalan Temenggong
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Thamby Abdullah

Location Name:Jalan Thamby Abdullah
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Jalan Tun Lew Koh

Location Name:Jalan Tun Lew Koh
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Banda Kaba

Location Name:Kampung Banda Kaba
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Bandar Hilir

Location Name:Kampung Bandar Hilir
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Bandar Hilir

Location Name:Kampung Bandar Hilir
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Jalan Panjang

Location Name:Kampung Jalan Panjang
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Praya

Location Name:Kampung Praya
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Kampung Praya Lane

Location Name:Kampung Praya Lane
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Banda Kaba

Location Name:Lorong Banda Kaba
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Bukit Cina

Location Name:Lorong Bukit Cina
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Bukit Cina (Banda Kaba)

Location Name:Lorong Bukit Cina (Banda Kaba)
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Bukit Senjuang

Location Name:Lorong Bukit Senjuang
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Gereja

Location Name:Lorong Gereja
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Lorong Pantai

Location Name:Lorong Pantai
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Mahkota Medical Center

Location Name:Mahkota Medical Center
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Mahkota Parade

Location Name:Mahkota Parade
State Name:MELAKA
Location Name:75000

Malacca Club

Location Name:Malacca Club
State Name:MELAKA
Location Name:75000