Parit Kassim

Location Name:Parit Kassim
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Kerajaan

Location Name:Parit Kerajaan
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Khalid

Location Name:Parit Khalid
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Khalid Darat

Location Name:Parit Khalid Darat
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Khalid Laut

Location Name:Parit Khalid Laut
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Kuari

Location Name:Parit Kuari
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Baru

Location Name:Parit Lapis Baru
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Daun

Location Name:Parit Lapis Daun
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Nipah

Location Name:Parit Lapis Nipah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Semarang

Location Name:Parit Lapis Semarang
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Sempadan

Location Name:Parit Lapis Sempadan
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Talang Benut

Location Name:Parit Lapis Talang Benut
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Talang Darat

Location Name:Parit Lapis Talang Darat
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Lapis Tengah

Location Name:Parit Lapis Tengah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Londang

Location Name:Parit Londang
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Londang Darat

Location Name:Parit Londang Darat
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Londang Laut

Location Name:Parit Londang Laut
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Londang Tengah

Location Name:Parit Londang Tengah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Marion

Location Name:Parit Marion
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Muhamad

Location Name:Parit Muhamad
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Nipah

Location Name:Parit Nipah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Nipah Laut

Location Name:Parit Nipah Laut
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Nipah Tengah

Location Name:Parit Nipah Tengah
State Name:JOHOR
Location Name:86400

Parit Pinggan

Location Name:Parit Pinggan
State Name:JOHOR
Location Name:86400