Jalan Kaki Bukit (Batu 4 3/4 - 6 1/4)

Location Name:Jalan Kaki Bukit (Batu 4 3/4 - 6 1/4)
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Jalan Santan (Batu 3 3/4 - 5)

Location Name:Jalan Santan (Batu 3 3/4 - 5)
State Name:PERLIS
Location Name:02400

JKR Bekalan Air Tassoh

Location Name:JKR Bekalan Air Tassoh
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Alor Kangar

Location Name:Kampung Alor Kangar
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Alor Tampang

Location Name:Kampung Alor Tampang
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Balai Baru

Location Name:Kampung Balai Baru
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Baru Ngulang

Location Name:Kampung Baru Ngulang
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Batu Bertangkup

Location Name:Kampung Batu Bertangkup
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Batu Hampar (Beseri)

Location Name:Kampung Batu Hampar (Beseri)
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Behor Kulit Kerang

Location Name:Kampung Behor Kulit Kerang
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Behor Madi

Location Name:Kampung Behor Madi
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Belat Batu Beseri

Location Name:Kampung Belat Batu Beseri
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Belukar Lengga

Location Name:Kampung Belukar Lengga
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Beseri Dalam

Location Name:Kampung Beseri Dalam
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Beseri Jaya

Location Name:Kampung Beseri Jaya
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bohor Luar

Location Name:Kampung Bohor Luar
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bongkok

Location Name:Kampung Bongkok
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Jernih

Location Name:Kampung Bukit Jernih
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Kedak

Location Name:Kampung Bukit Kedak
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Manek Barat

Location Name:Kampung Bukit Manek Barat
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Merah

Location Name:Kampung Bukit Merah
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Merah Hilir

Location Name:Kampung Bukit Merah Hilir
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Merah Hulu

Location Name:Kampung Bukit Merah Hulu
State Name:PERLIS
Location Name:02400

Kampung Bukit Temiang

Location Name:Kampung Bukit Temiang
State Name:PERLIS
Location Name:02400