Sungai Setar Besar

Location Name:Sungai Setar Besar
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Sungai Star Baru

Location Name:Sungai Star Baru
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Sungai Star Besar

Location Name:Sungai Star Besar
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Sungai Star Kecil

Location Name:Sungai Star Kecil
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Sungai Tok Tuntong

Location Name:Sungai Tok Tuntong
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Sungai Udang

Location Name:Sungai Udang
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Taman Sungai Acheh

Location Name:Taman Sungai Acheh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Tanjung Berembang

Location Name:Tanjung Berembang
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Teluk Ipil

Location Name:Teluk Ipil
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14310

Ban Sungai Bakau

Location Name:Ban Sungai Bakau
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Ban Sungai Chenaam

Location Name:Ban Sungai Chenaam
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Batas Ban Jalan Baru

Location Name:Batas Ban Jalan Baru
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Batas Pinang Jalan Sempadan

Location Name:Batas Pinang Jalan Sempadan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Baru Sungai Acheh

Location Name:Jalan Baru Sungai Acheh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Bawah

Location Name:Jalan Bawah
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Chenaam

Location Name:Jalan Chenaam
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Permatang Keling

Location Name:Jalan Permatang Keling
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sempadan

Location Name:Jalan Sempadan
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sempadan Batu 3/12 & Batu 4

Location Name:Jalan Sempadan Batu 3/12 & Batu 4
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sempadan Parit Kasa Batu 3

Location Name:Jalan Sempadan Parit Kasa Batu 3
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sempadan Sungai Bakau

Location Name:Jalan Sempadan Sungai Bakau
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sempadan Sungai Star Batu 2

Location Name:Jalan Sempadan Sungai Star Batu 2
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sungai Acheh

Location Name:Jalan Sungai Acheh
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320

Jalan Sungai Bakau

Location Name:Jalan Sungai Bakau
State Name:PULAU PINANG
Location Name:14320