Results: 13110

Bakar Kapur

Location Name:Bakar Kapur
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Bakau Tua

Location Name:Bakau Tua
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Desa Kuala Muda

Location Name:Desa Kuala Muda
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Jalan Atas Bakar Kapor

Location Name:Jalan Atas Bakar Kapor
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Jalan Bawah Bakar Kapor

Location Name:Jalan Bawah Bakar Kapor
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Jalan Kuala Muda

Location Name:Jalan Kuala Muda
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung 20 Pasir Gebu

Location Name:Kampung 20 Pasir Gebu
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung Baru Kuala Muda

Location Name:Kampung Baru Kuala Muda
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung Gurun

Location Name:Kampung Gurun
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung Kancut

Location Name:Kampung Kancut
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung Lembah (Kuala Muda)

Location Name:Kampung Lembah (Kuala Muda)
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kampung Tok Otek

Location Name:Kampung Tok Otek
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Kuala Muda

Location Name:Kuala Muda
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Lorong Desa Kuala Muda (1 - 42)

Location Name:Lorong Desa Kuala Muda (1 - 42)
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Lorong Muda (1 - 13)

Location Name:Lorong Muda (1 - 13)
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Pasir Gebu

Location Name:Pasir Gebu
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Permatang Bendahari

Location Name:Permatang Bendahari
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Permatang Keriang

Location Name:Permatang Keriang
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Permatang Tok Brain

Location Name:Permatang Tok Brain
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Permatang Tok Labu

Location Name:Permatang Tok Labu
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Pulau Mertajam

Location Name:Pulau Mertajam
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Rumah Murah Bakar Kapor

Location Name:Rumah Murah Bakar Kapor
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Sungai Kedak

Location Name:Sungai Kedak
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110

Taman Berkat Bakar Kapor

Location Name:Taman Berkat Bakar Kapor
State Name:PULAU PINANG
Postal Code:13110